Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 • Wanneer u gebruikt maakt van iAgenda gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden
 • Onderdeel van de Algemene Voorwaarden is de Verwerkersovereenkomst in het kader van de privacy wetgeving
 • Daarnaast gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie omtrent het cookie gebruik van iAgenda.

  1. Algemeen


  1.1 Deze algemene voorwaarden gelden en zijn van toepassing op gebruikers en bezoekers van iAgenda.com

  1.2 Door gebruik te maken van deze website verklaart de gebruiker, hetzij bezoeker, zich akkoord met de algemene voorwaarden.

  1.3 Door gebruik te maken van deze site verklaren zowel bezoekers als gebruikers zich te houden aan de in punt 1.5 gestelde bepalingen.

  1.4 Algemene voorwaarden die door de bezoeker of gebruiker worden gehanteerd worden door iAgenda niet aanvaard.

  1.5 De bezoekers en gebruikers van iAgenda worden geacht op een redelijke wijze gebruik te maken van deze site. Dit houdt het volgende in:
  • er wordt geen inbreuk gepleegd op de eigendomsrechten, van welke aard dan ook van iAgenda
  • er wordt geen vertrouwelijke informatie van deze site aan derden doorgegeven
  • de site wordt niet onbruikbaar gemaakt voor het doel waarvoor de site is opgezet
  • er wordt niet ingebroken in de site van iagenda.nl of de systemen van iAgenda
  • er wordt niet gediscrimineerd op welke wijze dan ook

  1.6 Om misbruik of ongewenst gebruik te voorkomen vragen wij u zeer regelmatig uw wachtwoord te veranderen in een sterk wachtwoord. Daarnaast raden wij sterk af een account of inloggegevens te delen met meerdere personen.

  2 Eigendomsrecht


  2.1 Alle onderdelen van deze website zijn eigendom van iAgenda . Het op enigerlei wijze gebruiken van delen van deze website is verboden, tenzij iAgenda daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

  3. Aansprakelijkheid


  3.1 iAgenda is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Gebruikers van deze site die in strijd handelen met deze algemene voorwaarden zijn aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade voor iAgenda danwel voor derden.

  3.2 Op de website van iAgenda komen links voor naar andere sites, evenals reclame-uitingen in de vorm van banners of buttons. iAgenda is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan of voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt. Eveneens is iAgenda niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de sites waarnaar verwezen wordt.

  3.3 De gegevens die in de database van iAgenda zijn opgenomen zijn afkomstig van derden. iAgenda is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Schade als gevolg van eventuele onjuiste gegevens in de database en getoond op de site kunnen niet op iAgenda worden verhaald.

  3.4 iAgenda doet er alles aan om de gebruikersgegevens geheim te houden. Alle data die u aan ons vertrekt wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Mocht er toch desondanks gegevens bloot komen te liggen is iAgenda is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.  4. Overmacht


  4.1 iAgenda is niet verantwoordelijk voor vertragingen die kunnen ontstaan door bij voorbeeld gebreken in communicatieverbindingen, virussen, storingen of drukte op internet. Deze worden gezien als overmacht.

  5. Duur en toegang


  5.1 iAgenda is gerechtigd gebruikers die zich niet houden aan de algemene voorwaarden of die zich bedienen van onzedelijke of op enigerlei wijze discriminerende taal (te beoordelen door iAgenda , hetzij op het gebied van godsdienst of geaardheid of op welk ander gebied dan ook, de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen.

  5.2 iAgenda kan te allen tijde verbeteringen of aanvullingen op de website doorvoeren. Ook kan iAgenda onderdelen van de site buiten gebruik stellen voor zover dit noodzakelijk is om redenen van onderhoud.

  5.3 iAgenda streeft ernaar 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang te verlenen tot de website, maar garandeert niet dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van de diensten.

  6. Persoonlijke gegevens


  6.1 De door de gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens worden door iAgenda opgeslagen in een database. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het functioneel goed laten werken van iAgenda. Indien iAgenda de ingevoerde persoonlijke gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt, zal iAgenda hiervoor vooraf toestemming vragen.

  6.2 Onderdeel van de Algemene Voorwaarden is de Verwerkersovereenkomst

 • © 2024 iAgenda - een product van nedwise